תקנון האתר ותנאי שימוש.
 
ברוכים הבאים לאתר – "www.abp.co.il"- אתר לרכישת עבודות דפוס באינטרנט.
 
1. הקדמה:
 
א. אתר " www.abp.co.il " (להלן: 'האתר') מופעל ע'י חברת  " TomNet" ו-"דפוס אהרון בע"מ" (להלן:"מפעילי האתר") ומשמש אתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותי דפוס על ידי  ציבור הגולשים באינטרנט.
ב. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר,הכוונה גם לנקבה במשמע.
ג. כללי האתר מגדירים את הוראות הכניסה לאתר, השימוש בו וביצוע הרכישות באמצעותו.
ד. גלישה באתר ו/אורכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון.
ה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
ו. "דפוס אהרון בע"מ " רשאי לעשות שנויים באתר או בתוכן  של האתר מבלי מתן כל הודעה מראש ולכן על המשתמש לקרוא את תקנון האתר במלואו ובעיון כלאימת שהוא נכנס אליו .
ז. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין "דפוס אהרון" ו/או כנגד מיממפעיליו.

2. כללי:
 
א. האתר מכיל עיצובים גראפיים, טקסטים, כלי תוכנה שונים ומידע אודות מחירים, אפשרויות הזמנה וכו'.המידע הנ"ליקרא להלן "תוכן".
ב. זכויות האתר ותכניו שייכים ל- "מפעילי האתר".העתקה, הפצה, פרסום אושימוש " בתוכן" בכל צורה שהיא, פרט לאמור בכללים לעיל, אסורים בהחלט.
ג. "מפעילי האתר"שומריםלעצמם את הזכות להוסיף,לשנות ולמחוק תכנים ללא כל הודעה מוקדמת.
 
3. השימוש באתר:
 
א. המשתמש הוא מי שעונה על התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 
א(1). הנו כשיר לבצע פעולות  משפטיות מחייבות בהתאם לכל דין.
א(2). במידהוהמשתמש הנו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיותללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע'י אחתמחברות כרטיסי האשראי.
א(3). המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנטובעלכתובת בישראל.
 
ב. המשתמש רשאי להתחבר לאתר ולהשתמש ב"תוכנו" אך ורק כדי לעצב להכין ולהזמין עבודות דפוס אשר יופקו ויודפסו על ידיהאתר.
ג. כל שימוש ב "תוכן " האתר למטרות לאחוקיות אסור בהחלט. הלקוח מצהיר שהוא והוא בלבד אחראי לשימוש ב"תוכן " שביצע באתר .
ד. בהזמנת עבודת הדפוס הלקוח מתחייב לא לכלול בה כל טקסט, עיצוב, גרפיקה או חומרים אחרים, השייכים לגורם שלישי ושיש עליהםזכויות יוצרים או מהווים סימן מסחרי של מישהו, אלא אם כן יש ברשותו הרשאה מתאימהמהבעלים על זכויות היוצרים האלה.
ה. הלקוח מצהיר שידוע לו והוא מסכיםכי הבעלות על המשלוח עוברת אליו מיד עם ביצוע ההזמנה והמשלוח. כל הסיכונים שלעיכוב ו/או אובדן של המוצר לאחר שנשלח חלים על הלקוח.
 
4. תהליך ההזמנה:
 
ההזמנה תתבצע כמפורט להלן:
 
א. תחילה עליך לבחור את סוג המוצר ו/או השירות בו הנך מעוניין. בהמשך תוכל לבחור עיצובים וטקסטים בהתאם לצרכיך.
ב. לאחר בחירת שם וסיסמא על המשתמש למסור נתונים בסיסיים כגון שם, כתובת דואראלקטרוני,מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי .
אנא הקפידו להקליד את פרטיכם באתרבמדויק אחרת לא נוכל לספק את הזמנתכם .
ג. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם ל- "דפוס אהרון בע"מ" ו/או ל- "מפעילי האתר".
ד. מיד לאחר ביצוע ההזמנה  יחויב כרטיס האשראי שלכם, לאחר אישור חברת האשראי על ביצוע הפעולה תקבלו הודעה על כך שההזמנה אושרה, ההזמנה תיקלט במחשבי "דפוס אהרון בע"מ" ו/או "מפעילי האתר" והודעה אלקטרונית המאשרת את ההזמנה תשלח אליך בדואר אלקטרוני.
ה. יש להדגיש כי רישום באתר מהווה הסכמה של הלקוח להיכלל ברשימת הלקוחות של "דפוס אהרון בע"מ" ו/או "מפעילי האתר".
ו. כרטיס האשראי של הלקוח יחויב עבור המוצר או השירות  אותם רכש.
ז. חשוב להדגיש שנית כי לא יתאפשר כל שנוי או ביטול של הזמנה לאחר חיוב כרטיס האשראי והעברת ההזמנה לביצוע .
ח. ביצוע הזמנה באתר אינה מהווה אישור על ביצוע ההזמנה. אישור סופי של ההזמנה יעשה רק אחרי ובכפוף לחיוב כרטיס האשראי. בכל מקרה של עיכוב במתן קבלת אישור חברת האשראי, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.
ט. במקרה בו לא אושרה העסקה  ע'י חברות האשראי לא יקבל הגולש הודעה מתאימה מנציגי האתר.
 
5. קבלת ההזמנה:
 
א. אופן המשלוח כפוף לסוג המשלוח ולזמן המוגדר באתר למשלוח המוצר.
ב. "דפוס אהרון בע"מ" ו/או "מפעילי האתר" לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
ג. המוצר שנרכש באתר יסופק לכתובת שנמסרה בעת ביצוע הזמנה או ההרשמה, בתוך הזמן הקצוב ובהתאם לסוג המשלוח שנבחר להזמנה .
ד. המוצר יסופק רק אם התשלום עבורו בוצע במלואו באמצעות בכרטיס אשראי .
ה. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית יהיו "מפעילי האתר" רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
ו. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים משלוח מחוץ לישראל.
ז. במקרה שלמשלוח מחוץ לישראל "לדפוס אהרון בע"מ" תהא רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
ח. "דפוס אהרון בע"מ" ו/או "מפעילי האתר" לא יהיו אחראים למוצרים המעברים על ידי רשויות דואר בארצות שונות ו/או משלוחים אוויריים או יבשתיים בארצות אלה ולא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למוצר ו/או ללקוח כתוצאה ממעשה או מחדל של גורמים אלה .
ט. התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעות "מפעילי האתר" המבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר ויחייב את הצדדים.
י. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג'יום עסקים ייחשב בהזמנת עבודה עד השעה 12:00 בצהריים.
יא. בעת הספקת  המוצר, רשאים "מפעילי האתר" ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 
 6. מדיניות ביטולים והחזרות:

א. מכיוון שמוצרי דפוס הינם מוצרים המיוצרים באופן אישי ופרטני לכל לקוח אין אפשרות לבטל הזמנה לאחר הדפסתה.
ב. ביטול הזמנה יהיה אפשרי רק במידה וההזמנה עדיין לא הודפסה.
ג. בקשה לביטול עסקה תעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני    abprint0@gmail.com
תוצאות הביטול עקב פגם:
ד. בכל מקרה שיתגלה פגם במוצר הנובע מתקלה בייצור, "דפוס אהרון בע"מ" תהיה מוכנה לפצות את הלקוח במוצר זהה ללא תשלום. בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין במוצר זהה ללא תשלום הוא יוכל לקבל החזר כספי מלא על עלות המוצר.
יש לקחת בחשבון שסטייה של עד % 15 בצבע וע"י 3  מ"מ במידות בין מה שנראה במחשב שלך ובין המוצר הסופי אינן נחשבות למוצר פגום ונובעות מהבדלי צבע וגודל בין מסך המחשב להדפסה בפועל כמו כן דפוס אהרון אינו אחראי על שגיאת כתיב ו/או גודל פונט ו/או ריווחים בין מילים ומיקומם ו/או תמונות כהות שהועלו ע"י הלקוח.
החזר כספי ללקוח יינתן ללקוח רק לאחר החזרת המוצר למשרדי "דפוס אהרון בע"מ" רחוב סוקולוב 58 הרצליה.
 
 
7. שמירת סודיות:
 
א. "דפוס אהרון בע"מ" נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, "דפוס אהרון בע"מ" לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר,שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
ב. "דפוס אהרון בע"מ" תאפשר גישה למידע האמור רק לעובדיה הזקוקים לו כדי לספק שירות.
ג. "דפוס אהרון בע"מ" ו/או "מפעילי האתר" אינם יכולים להיות אחראים לכניסה לא מורשית לאתר באמצעות חשבון של לקוח רשום. לקוחות רשומים מופקדים אפוא על שמירת שם וסיסמת ההתקשרות שלהם.
ד. "דפוס אהרון בע"מ" ו/או "מפעילי האתר" תמנע ככל האפשר ממסירת פרטי הגולש האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה הגולש באתר "דפוס אהרון בע"מ" ו/או "מפעילי האתר".
 
8. הגבלת אחריות:
 
א. "דפוס אהרון בע"מ" ו/או "מפעילי האתר" לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
ב. "דפוס אהרון בע"מ" ו/או "מפעילי האתר" לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
ג. "דפוס אהרון בע"מ" ו/או "מפעילי האתר" שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
ד. "דפוס אהרון בע"מ" ו/או "מפעילי האתר" שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.
ה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר, רשאים "דפוס אהרון בע"מ" ואו "מפעילי האתר" להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
ו. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית "דפוס אהרון בע"מ" , אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית. 
ז. בשום מקרה לא יהיו ספקיה ,בעלי זיכיונותיה, מנהליה, עובדיה או סוכניה של "דפוס אהרון בע"מ" ו/או "מפעילי האתר" אחראים לנזקים מקריים, ישירים בלתי ישירים מכל סוג שהוא שיגרמו כתוצאה מאובדן מידע או רווחים, כולל נזקים הנובעים מטעויות, וירוסים, דחייה או שיבוש בשירות. בשום מקרה לא תהיה "דפוס אהרון בע"מ" ו/או "מפעילי האתר" אחראית לשימוש לא תקין או לא מורשה באתר על ידי לקוחות.
 
9. תנאים נוספים:
 
א. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר או השרות כפי שהם מופיעים באתר לרבות טעות במחיר המוצר או השרות, לא יחייב הדבר את "דפוס אהרון בע"מ" ו/או "מפעילי האתר".במקרים כאמור תהא "דפוס אהרון בע"מ" רשאית לבטל את העסקה.
ב. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
ג. "דפוס אהרון בע"מ" ו/או "מפעילי האתר" לא יהיו אחראים לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
"דפוס אהרון בע"מ" ו/או "מפעילי האתר" אינם מתחייבת כי הקישורית (link) תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.
ד. "דפוס אהרון בע"מ" ו/או "מפעילי האתר" ו/או מי מטעמיהם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד.
ה. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוג (logo) ווכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של ""דפוס אהרון בע"מו/או "מפעילי האתר" ו/או מי מטעמם. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן "דפוס אהרון בע"מ" נתן את הסכמתו לכך,בכתב ומראש.
ו. רישומי המחשב של חברת TomNet בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 
10. שרות לקוחות:
 
בכל שאלה בקשר למוצרים המוצגים באתר, או כל שאלה אחרת ,אנא פנו לשירות הלקוחות שלנו באמצעות טל: 09-9574808,דואר אלקטרוני בכתובת abprint0@gmail.com
 
11. שונות:
 
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
רק לבית המשפט בישראל תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר.
מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה של הלקוח כנגד "דפוס אהרון בע"מ" חייבת להיות מובאת בכתב לפני "דפוס אהרון בע"מ" ו/או "מפעילי האתר" לא יאוחר מ 7 ימים מרגע קבלת המוצר.
 
התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י האתר, על פי שיקול הדעת הבלעדי של "דפוס אהרון בע"מ" או מפעיליו.
 
רכישה נעימה צוות "דפוס אהרון בע"מ" וחברת "tomnet".
לוחות שנה אריזות וקופסאות חוברות וקטלוגים פולדרים תלי דלת מעטפות בכל הגדלים פנקסים פליירים וגלויות ניירת מכתבים ומזכרים כרטיסי ביקור ומגנטים עיצוב גרפי